Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Privacyverklaring Weddings by Marije

Uw privacy is belangrijk voor het Weddings by Marije. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
Tevens informeren wij u graag wat uw rechten hierin zijn.

1. Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
Weddings by Marije, gevestigd aan Talmaweg 9, 9981 CW te Uithuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.weddingsbyMarije.nl
Talmaweg 19
9981 CW Uithuizen
+31 6 29092233
weddingsbymarije@gmail.com

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Weddings by Marije verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Woonadres
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Geboortedatum
• Bankrekeningnummer
• Trouwdatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Weddings by Marije verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• Seksuele voorkeur (bv. homohuwelijk)
• Godsdienst (bv indien er voor de kerk getrouwd wordt)
• Etnische afkomst
• Gezondheid (bv indien dit van invloed is op het uitvoeren van de overeenkomst)

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Weddings by Marije verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betaling.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om de diensten zoals overeengekomen goed uit te kunnen voeren.
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie.

4. Het delen van uw persoonsgegevens met derden:
Weddings by Marije verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Weddings by Marije blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren:
Weddings by Marije bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens & Bankrekeningnummer > Bewaartermijn: 7 jaar na het versturen van de laatste factuur > Reden: wettelijke verplichting
• Bijzondere persoonsgegevens & Geboortedatum > Bewaartermijn: 4 jaar na afronding van de overeenkomst > Reden: voor het goed uitvoeren van de overeengekomen diensten.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Weddings by Marije maakt op haar website gebruik van cookies. Het gebruik van cookies op de website van Weddings by Marije is uitsluitend bedoeld ten behoeve van de technische functionaliteit van de website. Zodoende dat de website naar behoren werkt, geoptimaliseerd wordt en uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Weddings by Marije en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar weddingsbymarije@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Weddings by Marije wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Weddinsg by Marije neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via weddingsbymarije@gmail.com.

9. Geautomatiseerde besluitvorming
Weddings by Marije neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

10. Social Media
Communicatie via de verscheidene social media kanalen (facebook, whatsapp, twitter, linkedin, instagram) en het delen van privacy gevoelige informatie, is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.

Deze privacyverklaring (V1.0 – dd 31 augustus 2023) gaat in per direct. Weddings by Marije behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. De actuele versie is gepubliceerd op onze website.

Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met mij opnemen via weddingsbymarije@gmail.com.

Vriendelijke groeten,
Marije Mainassy

Weddings by Marije

Kennismaken?

Weddings by Marije
06 29 09 22 33
hello@weddingsbymarije.nl

Algemene Voorwaarden
Privacy & Cookies Verklaring

11 + 14 =