Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Weddings by Marije

 

Weddings by Marije is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89449029 en gevestigd in Uithuizen.

 
Artikel 1| Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Weddings by Marije, elke overeenkomst tussen Weddings by Marije en Opdrachtgever en op elke dienst die door Weddings by Marije wordt aangeboden, inclusief alle wijzigingen hierop.
 2. Als 1 of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zal de nietige/ vernietigde bepaling (en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan worden afgeweken, indien deze schriftelijk tussen Weddings by Marije en Opdrachtgever overeengekomen zijn. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.
 4. Deze algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. Eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden door Weddings by Marije uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2| Begrippen
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van diensten door Weddings by Marije.
Diensten: de diensten die Weddings by Marije aanbiedt is het organiseren en plannen van een bruiloft en evenementen. 
Dienstverlener: Eenmanszaak Weddings by Marije, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Weddings by Marije.
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Weddings by Marije heeft aangesteld, of waaraan Weddings by Marije een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 
Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Weddings by Marije, alsmede voorstellen van Weddings by Marije voor diensten die door Weddings by Marije aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Weddings by Marije waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 
Artikel 3 | Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
 1. De eerste uitgebrachte offerte is voor beide partijen vrijblijvend.
 2. Aan druk- zetfouten en verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand door ontvangst van een ondertekende offerte of een mondelinge (c.q. telefonisch) toezegging.
 4. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 4 weken, uitgaande van de datum op die genoemd is op de offerte.
 5. Een offerte, bestaande uit verschillende onderdelen, verplicht Weddings by Marije niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen voor dat gedeelte geoffreerd tarief.
 6. Indien er nog geen overeenkomst tot stand is gekomen en er echter op verzoek van aanvrager gestart is met de uitvoering van genoemde werkzaamheden zoals in de offerte beschreven, is aanvrager verplicht om de gemaakte kosten door Weddings by Marije te vergoeden. Hieronder worden verstaan o.a. onderzoekskosten ter verkrijging van meer informatie dan welke staat beschreven in de offerte.
 7. Gemaakte onkosten die voortvloeien uit werkzaamheden afgeleid van de offerte en/of overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 4| Duur van de overeenkomst
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Weddings by Marije van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Weddings by Marije heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever indien de inhoud van de Overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en voorts indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van Weddings by Marije onvoldoende wordt gewaarborgd. 
 3. Zowel Opdrachtgever als Weddings by Marije kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Weddings by Marije ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst voortijdig beëindigd, dan worden de annuleringskosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten bedragen:
  • Bij annulering binnen twee weken na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij de opdracht al binnen twee weken plaatsvindt: 15% van het overeengekomen bedrag;
  • Langer dan 8 weken voorafgaand aan de bruiloft of evenement: 70% van het overeengekomen bedrag;
  • Bij annulering binnen 3-8 weken voorafgaand aan de bruiloft of evenement: 80% van het overeengekomen bedrag;
  • Bij annulering tussen 3 weken of korter voorafgaand de bruiloft of evenement 90% van het overeengekomen bedrag. 
 6. Zowel Opdrachtgever als Weddings by Marije kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Weddings by Marije nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 
Artikel 5| Uitvoering van de overeenkomst
 1. Na ontvangst van een ondertekende overeenkomst en de eerste betalingstermijn, zoals beschreven in artikel 8.1, zal Weddings by Marije overgaan tot uitvoering.
 2. Weddings by Marije zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van haar verlangd mag worden. Weddings by Marije staat in voor een professionele dienstverlening.
 3. De overeenkomst is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde diensten in verband met de overeenkomst.`
 4. Weddings by Marije is gerechtigd om de hulp van de derden in te schakelen om ervoor zorg te dragen dat de overeenkomst op een juiste wijze wordt uitgevoerd.
 5. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Weddings by Marije aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Weddings by Marije heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 
 6. Alle gemaakte kosten door de hulp van derden en eventuele faciliteiten, die worden ingeschakeld om te leveren aan Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de overeengekomen overeenkomst tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
 7. Het is toegestaan dat Opdrachtgever zelf leveranciers aanbeveelt. Na goedkeuring van Weddings by Marije kan er een samenwerking tot stand komen, echter vallen alle leveranciers onder supervisie van Weddings by Marije.
 8. Bij de uitvoering van de Diensten is Weddings by Marije niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Weddings by Marije, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
Artikel 6 | Medewerking door de Opdrachtgever
 1. Opdrachtgever informeert Weddings by Marije over zaken die van invloed (kunnen) zijn op de uit te voeren werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever dient volledige medewerking te verlenen aan Weddings by Marije en alle gevraagd gegevens aan te leveren. Deze gegevens dienen juist en volledig te zijn, ook als deze via of van derden afkomstig zijn. Voor onjuiste gegevens is Weddings by Marije niet verantwoordelijk. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Het is toegestaan dat Opdrachtgever zelf leveranciers contracteert. Indien Opdrachtgever zelf leveranciers contracteert, dienen alle afspraken met al deze leveranciers uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bruiloft of evenement schriftelijk zijn vastgelegd en naar Weddings by Marije te zijn gecommuniceerd. 
 4. Weddings by Marije is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Weddings by Marije verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Weddings by Marije voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 5. Indien de (trouw)locatie 100 kilometer of verder van vestigingsadres Weddings by Marije dient Opdrachtgever de kosten van Weddings by Marije voor een overnachting te voldoen.
 6. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de gemaakte foto’s/video’s gebruikt mogen worden ten behoeve van portfolio (Facebook, website, Instagram, visitekaartjes, flyers, posters, advertenties, magazines, awards etc.) Met hoge uitzondering, in overleg, kan hiervan afgeweken worden als dit voorafgaande aan de opdracht duidelijk wordt aangegeven per mail.
Artikel 7| Aanvullende werkzaamheden en/of wijzigingen van de opdracht
 1. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal er tijdig overleg plaatsvinden tussen beide partijen en dient de overeenkomst te worden aangepast.
 2. Als de wijziging van en/of aanvulling op de overeenkomst leidt tot financiële en/of kwalitatieve consequenties, zal Weddings by Marije Opdrachtgever hierover informeren.
 3. Als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Weddings by Marije is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 4. Als de genoemde meerkosten zoals aangeven in artikel 7.2 door toedoen van Weddings by Marije zijn ontstaan, zullen er geen meerkosten in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Onvoorziene kosten en/of meerwerk ten aanzien van dan de overeengekomen danwel verwachte hoeveelheid werk die tijdens de uitvoering van de werkzaamhedenontstaan en niet toerekenbaar zijn aan Weddings by Marije zijn voor rekening van Opdrachtgever. Weddings by Marije zal tijdig de Opdrachtgever informeren over het voornemen tot verhoging van het bedrag en de ingangsdatum.
Artikel 8| Honorarium en betaling
 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. De werkzaamheden die door Weddings by Marije worden uitgevoerd zijn conform het overeengekomen honorarium.
 3. Het honorarium van Weddings by Marije is exclusief onkosten van Weddings by Marije en exclusief declaraties van door Weddings by Marije ingeschakelde derden, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Eventuele bijkomende kosten zoals reis-, parkeer- en verblijfkosten zullen worden doorberekend aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot of in termijnen dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Weddings by Marije is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen. Ook behoudt Weddings by Marije het recht om wettelijk opgelegde prijsstijgingen en prijsstijgingen door te belasten aan Opdrachtgever.
 8. Weddings by Marije is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 
Artikel 9| Betalingscondities
 1. Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd.
 2. Bij de volledige organisatie van een bruiloft, zowel in binnen als buitenland, styling of ceremoniemeesterschap wordt het overeengekomen bedrag in twee delen gefactureerd. Pas na ontvangst van de eerste betalingstermijn is de opdracht definitief. 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst van de opdracht, 50% uiterlijk vier weken voorafgaand aan de bruiloft.
 3. Bij een trouwadviesgesprek wordt het volledige bedrag 100% gefactureerd nadat het gesprek heeft plaatsgevonden.
 4. Betaling door Opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen tussen Opdrachtgever en Weddings by Marije.
 5. Na de bruiloft ontvangt Opdrachtgever eventueel een factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering die zijn ontstaan door wijzigingen in de overeenkomst.
 6. Eventuele bezwaren met betrekking tot gefactureerde kosten schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel niet op.
Artikel 10| Incassobeleid Betalingscondities
 1. Indien Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Weddings by Marije zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Weddings by Marije meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 11| Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 1. Weddings by Marije gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Weddings by Marije de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Weddings by Marije verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Weddings by Marije tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Weddings by Marije op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 
 
Artikel 12| Opschorting en ontbinding
 1. Weddings by Marije heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Weddings by Marije gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 
 2. Weddings by Marije is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Weddings by Marije is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Weddings by Marije te vergoeden voor elk financieel verlies dat Weddings by Marije lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.
Artikel 13| Overmacht
 • Weddings by Marije is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 • Onder overmacht aan de zijde van Weddings by Marije wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot:
 • Overmacht van leveranciers van Weddings by Marije;
 • Het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van leveranciers of derden die door Weddings by Marije zijn voorgeschreven of aanbevolen;
 • Gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden;
 • Overheidsmaatregelen, onder andere coronamaatregelen (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten;
 • Ziekte van werknemers van Weddings by Marije of door haar ingeschakelde derden en
 • Overige situaties die naar het oordeel van Weddings by Marije buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 • In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Weddings by Marije is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.
Artikel 14| Aansprakelijkheid
 • Weddings by Marije zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht.
 • Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Weddings by Marije onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Weddings by Marije voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 • Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Weddings by Marije die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Weddings by Marije slechts voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het overeengekomen honorarium.
 • Weddings by Marije is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook als gevolg van handelen of nalaten van de rechtstreeks door Opdrachtgever ingeschakelde leverancier(s).
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Weddings by Marije in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Weddings by Marije toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Weddings by Marije is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Weddings by Marije gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.
 • Als Weddings by Marije bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meer derden inschakelt, dan is Weddings by Marije nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde(n) wordt gemaakt. Als een derde zijn of haar aansprakelijkheid heeft beperkt dan heeft Weddings by Marije de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 • Weddings by Marije is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Weddings by Marije ruidsmeisje of derden.
Artikel 15| Geheimhouding
 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Weddings by Marije opgestelde adviezen en werkwijze aangaande de opdracht van Opdrachtgever. 
 • Indien Weddings by Marije op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Weddings by Marije zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Weddings by Marije niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 • De geheimhoudingsverplichting leggen Weddings by Marije en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
Artikel 16| Intellectuele Eigendomsrechten
 • Alle Intellectuele eigendomsrechten van Weddings by Marije waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen en adviezen berusten uitsluitend bij Weddings by Marije en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 • Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de Intellectuele eigendomsrechten van Weddings by Marije rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Weddings by Marije. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Weddings by Marije opgeleverde zaken, dient Weddings by Marije expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 • Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Weddings by Marije rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 • Opdrachtgever geeft toestemming aan Weddings by Marije tot het gebruik van foto’s en beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van Weddings by Marije.
Artikel 17| Geschillen
 • Geschillen tussen Weddings by Marije en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Weddings by Marije.
 • Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Weddings by Marije zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Artikel 18| Vrijwaring en juistheid van informatie
1)          Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Weddings by Marije verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Weddings by Marije zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 
2)         Opdrachtgever vrijwaart Weddings by Marije van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3)          Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Weddings by Marije verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 
Artikel 19| Klachten
1)          Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Weddings by Marije of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via het emailadres met als onderwerp “Klacht”.
 • De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Weddings by Marije de klacht in behandeling kunnen nemen.
 • Weddings by Marije zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 • Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 20| Toepasselijk recht
1)          Op de rechtsverhouding tussen Weddings by Marije en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 
 
 

Kennismaken?

Weddings by Marije
06 29 09 22 33
hello@weddingsbymarije.nl

Algemene Voorwaarden
Privacy & Cookies Verklaring

8 + 6 =